Skip to main content

RDW Young Design | Alina Sonmez

Young Design este un format Romanian Design Week care prezintă publicului o serie de designeri și arhitecți tineri care s-au remarcat în cadrul festivalului DIPLOMA Show ediția 2023 cu proiectele lor de absolvire. În cadrul expoziției dedicate lor, focusul se mută de pe proiecte pe autorii acestora și ne oferă o frântură din spiritul generației de mâine a designerilor și arhitecților români. Expoziția multidisciplinară deschide, astfel, un dialog între specialiști și noua generație de creativi, și aduce optimism și energie prin chestionarea practicilor actuale, prin abordări neconvenționale și perspective fresh.

Din dorința de a cunoaște și mai bine expozanții, am realizat o serie de scurte interviuri cu aceștia prin care am încercat să aflăm mai multe despre practicile și procesele lor creative, despre ce calități ar trebui să aibă un designer de succes, dar și care au fost cele mai mari provocări cu care s-au confruntat până acum.

 

Ce calități definesc un fashion designer de succes, în opinia ta?

În opinia mea, un fashion designer este definit prin creativitate, care stă la baza oricărui designer, fiind forța care împinge limitele și redefinește normele constant. De asemenea, este importantă capacitatea de a anticipa tendințele și de a se adapta rapid la schimbările din industrie. O altă calitate esențială este înțelegerea profundă a materialelor și a tehnicilor de croitorie, necesară pentru a transforma viziuni artistice în produse finite, purtabile. Perseverența și reziliența în fața criticilor sau a eșecurilor sunt, de asemenea, vitale, ajutând designerul să evolueze și să rămână competitiv într-o industrie în continuă schimbare. În final, capacitatea de a construi și de a menține relații solide, atât cu clienții, cât și cu colegii de breaslă, este fundamentală pentru a asigura succesul pe termen lung.

 

Din punctul tău de vedere care sunt responsabilitățile unui fashion designer față de societate și mediul înconjurător?

Ca designer de modă, simt o responsabilitate profundă față de societate și mediul înconjurător. Este esențial să promovăm și să implementăm practici sustenabile în design și producție pentru a minimiza impactul asupra mediului. Acest angajament implică utilizarea materialelor ecologice și adoptarea metodelor de producție care reduc deșeurile și consumul de resurse. În plus, consider că avem datoria de a promova diversitatea și incluziunea, celebrând o varietate de corpuri, culturi și identități prin creațiile noastre, ceea ce contribuie la o societate mai echitabilă. De asemenea, este vital să educăm și să inspirăm consumatorii să facă alegeri mai conștiente, preferând piesele durabile și atemporale. Prin aceste eforturi, designerii pot juca un rol crucial în modelarea unui viitor mai responsabil și sustenabil.

 

Care crezi că sunt cele mai mari provocări și oportunități în industria de fashion?

Industria modei se confruntă cu provocări majore precum necesitatea de adaptare rapidă la schimbările comportamentului consumatorilor și digitalizarea accelerată. Ajustarea la fluctuațiile rapide ale pieței și integrarea tehnologiilor emergente reprezintă provocări constante.

Cu toate acestea, aceste provocări oferă și oportunități semnificative. Tehnologiile noi, cum ar fi inteligența artificială și fabricația digitală, pot revoluționa modul în care se creează și se comercializează moda, deschizând noi căi pentru inovație și creștere în industrie.

 

Povestește-ne pe scurt despre procesul tău creativ și despre lucrurile care te inspiră.

Obișnuiesc să pornesc de la un concept captivant, pe care îl dezvolt prin schițe și experimente cu materiale diverse, fiecare având propriile sale texturi și proprietăți unice. Procesul meu creativ este o călătorie în care realitatea și imaginația se împletesc în forme, texturi și culori. Îmi place să experimentez în colecțiile mele, împingând limitele purtabilității prin combinarea elementelor sportive cu cele elegante și masculine cu cele feminine, creând un dialog între contraste. Sunt, de asemenea, profund influențată de interacțiunea dintre om și natură, care se reflectă în modul în care concep modelele, transformând hainele în experiențe care inspiră și provoacă.


[ENG]
 

What qualities define a successful fashion designer in your opinion?

In my opinion, a fashion designer is defined by creativity, which is at the core of any designer, being the force that pushes boundaries and constantly redefines norms. Also important is the ability to anticipate trends and adapt quickly to changes in the industry. Another essential skill is the deep understanding of materials and tailoring techniques needed to transform artistic visions into finished, wearable products. Perseverance and resilience in the face of criticism or failure are also vital, helping the designer evolve and remain competitive in an ever-changing industry. Finally, the ability to build and maintain strong relationships with both clients and peers is fundamental to ensuring long-term success.

 

From your point of view, what are the responsibilities of a fashion designer towards society and the environment?

As a fashion designer, I feel a deep responsibility towards society and the environment. It is essential to promote and implement sustainable practices in design and production in order to minimise environmental impact. This commitment involves using environmentally friendly materials and adopting production methods that reduce waste and resource consumption. In addition, I believe we have a duty to promote diversity and inclusion, celebrating a variety of bodies, cultures and identities through our creations, which contributes to a more equitable society. It is also vital to educate and inspire consumers to make more conscious choices, preferring sustainable and timeless pieces. Through these efforts, designers can play a crucial role in shaping a more responsible and sustainable future.

 

What do you think are the biggest challenges and opportunities in the fashion industry?

The fashion industry is facing major challenges such as the need to adapt quickly to changing consumer behaviour and accelerating digitalisation. Adjusting to rapid market fluctuations and integrating emerging technologies are constant challenges. 

However, these challenges also offer significant opportunities. New technologies, such as artificial intelligence and digital manufacturing, can revolutionise the way fashion is created and marketed, opening up new avenues for innovation and growth in the industry.

 

Tell us briefly about your creative process and the things that inspire you.

I usually start with an exciting concept, which I develop through sketching and experimenting with various materials, each with its own unique textures and properties. My creative process is a journey where reality and imagination intertwine in shapes, textures and colours. I like to experiment in my collections, pushing the boundaries of wearability by combining sporty with elegant and masculine with feminine elements, creating a dialogue between contrasts. I am also deeply influenced by the interaction between man and nature, which is reflected in the way I design, turning clothes into experiences that inspire and challenge.

 

Alina este prezentă în expoziția Young Design cu proiectul Edge of Reality

Edge of Reality simbolizează ideea abstractă a unui univers la limita dintre realitate și imaginație, oferind o punte între cele două lumi. Colecția evidențiază intervenții tehnice și manipulări structurale ale materialităților, adaptând liniile curbe pentru a crea forme noi în designul costumelor.

Edge of Reality symbolizes the abstract idea of ​​a universe on the edge of reality, a bridge between the real world and creative imagination. The collection highlights technical interventions and structural manipulations of materialities, adapting curved lines to create new forms in costume design. 

București: Universitatea Națională de Arte

Facultatea de Arte Decorative și Design

Proiect disertație

Coordonatori: Prof. univ. dr. Doina Lucanu