Skip to main content

RDW Young Design | Adina Biet

Young Design este un format Romanian Design Week care prezintă publicului o serie de designeri și arhitecți tineri care s-au remarcat în cadrul festivalului DIPLOMA Show ediția 2023 cu proiectele lor de absolvire. În cadrul expoziției dedicate lor, focusul se mută de pe proiecte pe autorii acestora și ne oferă o frântură din spiritul generației de mâine a designerilor și arhitecților români. Expoziția multidisciplinară deschide, astfel, un dialog între specialiști și noua generație de creativi, și aduce optimism și energie prin chestionarea practicilor actuale, prin abordări neconvenționale și perspective fresh.

Din dorința de a cunoaște și mai bine expozanții, am realizat o serie de scurte interviuri cu aceștia prin care am încercat să aflăm mai multe despre practicile și procesele lor creative, despre ce calități ar trebui să aibă un designer de succes, dar și care au fost cele mai mari provocări cu care s-au confruntat până acum.

 

Ce calități definesc un designer de succes, în opinia ta?

Din perspectiva mea, atenția sporită la detalii, curiozitatea permanentă și dorința constantă de evoluție sunt calitățile esențiale ale unui designer de succes. Alături de aceste însușiri aș adăuga și calități sociale, cum ar fi înțelegerea și interpretarea corectă a cerințelor clientului, dar și puterea de a educa în mod prietenos beneficiarii proiectelor, în funcție de standardele actuale ale designului de calitate. De asemenea, consider că adaptarea rapidă la noile tehnologii de lucru reprezintă un element important în evoluția unui designer.

Cât de importantă ți se pare colaborarea cu alți designeri sau artiști? Ai fost implicat/ă în proiecte colaborative? Dacă da, descrie experiența ta.

În opinia mea, colaborarea cu alți designeri sau artiști este foarte importantă, atât în dezvoltarea individuală, cât și în evoluția comunității de creatori vizuali. Parcursul meu profesional a început prin implicarea mea în procesul de creare al unor picturi murale, inițiate de o ilustratoare. Deși nu am studii în domeniul ilustrației sau al picturilor murale, această experiență colaborativă m-a ajutat să îmi dezvolt mai mult simțul estetic, prin alegerea unei teme și a unei game cromatice în funcție de context și să dobândesc noțiuni de compoziție și scalare, cunoștințe pe care le pot folosi și în proiectele mele de design grafic. De asemenea, provocarea de a lucra într-un domeniu nou, alături de oameni instruiți, a contribuit și la evoluția mea personală, din punct de vedere social, fiind nevoită să ascult părerea celorlalți, să-mi exprim opiniile cât mai coerent și aplicat pe subiect și să țin cont de regulile specifice fiecărui context, astfel încât colaborarea dintre noi să fie eficientă, cu rezultate satisfăcătoare.

Povestește-ne pe scurt despre procesul tău creativ și despre lucrurile care te inspiră.

Procesul meu creativ poate fi adaptat în funcție de fiecare proiect, dar are totuși o structură de bază. Prima etapă este cea de analiză a subiectului și a clientului. O sursă inițială de inspirație poate fi chiar discuția cu clientul. Cu o cafea mare în brațe, deschid apoi folderele aranjate pe categorii, în care am strâns de-a lungul timpului sute de imagini care m-ar putea ajuta să găsesc inspirația în anumite situații. De obicei, caut proiectele care au la bază un concept puternic. Însă, de multe ori mă las atrasă și de partea estetică, dar încerc apoi să înțeleg raționamentul din spatele alegerilor vizuale. Procesul creativ continuă cu partea de schițare a ideilor și primele sesiuni de feedback. Ținând cont și de opinia clientului, este concretizat designul, iar parcursul de creație se finalizează prin livrarea materialelor

 

[ENG]

 

What qualities define a successful designer in your opinion?

From my perspective, attention to detail, permanent curiosity and a constant desire to evolve are the essential qualities of a successful designer. Alongside these attributes I would add social qualities, such as understanding and interpreting the client's requirements correctly, as well as the power to educate the beneficiaries of projects in a friendly way, according to current standards of quality design. I also believe that rapid adaptation to new working technologies is an important element in the evolution of a designer.

 

How important do you think it is to collaborate with other designers or artists? Have you been involved incollaborative projects? If yes, describe your experience.

In my opinion, collaboration with other designers or artists is very important, both in individual development as well as in the evolution of the visual design community. My professional career began with my involvement in the process of creating murals, initiated by an illustrator. Although I have no background in illustration or murals, this collaborative experience has helped me to further develop my aesthetic sense by choosing a theme and color palette according to the context, and to acquire notions of composition and scaling that I can use in my graphic design projects. Also, the challenge of working in a new field, alongside trained people, has also contributed to my personal development, from a social point of view, as I have had to listen to the opinions of others, to express my views as coherently and as appliedly as possible on the subject, and to take into account the specific rules of each context, so that the collaboration between us can be effective, with satisfactory results.

 

Tell us briefly about your creative process and the things that inspire you.

My creative process can be adapted to each project, but it still has a basic structure. The first stage is to analyze the subject and the client. An initial source of inspiration can even be the discussion with the client. With a large coffee in my arms, I then open the folders arranged by category, in which I have collected over the years hundreds of images that might help me find inspiration in a particular situation. I usually look for projects that have a strong concept at their core. However, I often get drawn in by the aesthetics, but then try to understand the reasoning behind the visual choices. The creative process continues with the idea sketching part and the first feedback sessions. Taking the client's opinion into account, the design is then finalized and the creative process is completed with the delivery of the materials.Adina este prezentă în expoziția Young Design cu proiectul PCM.

 

București: Universitatea Națională de Arte

Facultatea de Arte Decorative și Design

Proiect licență

Coordonatori: Lect. dr. Radu Manelici